Voorbeelden

VSO Nederland

Onderwijsverbetering in Ethiopië
Met VSO Nederland is in 2015 een intensievere vorm van samenwerking gestart in een project voor onderwijsverbetering in één van de minst ontwikkelde gebieden in het noordwesten van Ethiopië. Het project richt zich op het peuteronderwijs en de groepen 1-8 omdat daar de kwaliteit van het onderwijs het slechtst is. In een periode van 3 jaar wordt getracht de onderwijsresultaten van de kinderen op 10 basisscholen te verbeteren en om daarin ook de meest kwetsbare groepen op te nemen om te zorgen dat ook zij de minimale leercompetenties behalen. Er wordt onder meer gewerkt aanhet versterken van de competenties van de leerkrachten en het versterken van management en leiderschap van de schoolleiding en andere betrokkenen. Ook wordt de betrokkenheid van ouders, familie en de lokale gemeenschap bij het onderwijs gestimuleerd en worden bruikbare lesmaterialen en hulpbronnen ontwikkeld en verschaft (bijv: bibliotheek in de school, materialen voor de taal- en rekenlessen, speelmateriaal voor buiten).

‘Als je een effectief netwerk wilt creëren in Ethiopië, dan moet je wel van koffie houden. Ethiopiërs kunnen niet zonder hun dagelijkse ‘buna sessie’. Wij dronken mee en legden zo alle belangrijke contacten. Drie maanden verzamelden we data, interviewden we leraren, directeuren en school supervisors en we ervoeren een grote passie voor het onderwijs. Alle leraren vertelden dat ze hun leerlingen een betere toekomst willen geven. Maar ze gaven ook aan, dat ze graag hulp willen bij het bedenken en toepassen van goed onderwijs in hun dagelijkse lespraktijk.’
[drie VSO vakdeskundigen die de nulmetingstudie hebben verricht bij de start van het project]