ANBI

Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

a de officiële naam luidt: Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ te Haarlem;

b de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41.22.24.28; het RSIN nummer is 800137061;

c het postadres van de stichting is: Postbus 248, 2000 AE te Haarlem en e-mailadres: info@weeshuisdoopsgezinden. nl;

d De statuten zijn opnieuw vastgesteld blijkens akte van statutenwijziging op 8 mei 2014 verleden voor Mr A.J. Hoogendoorn, notaris te Haarlem.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
Het zonder winstoogmerk stimuleren van jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandsituaties; het eventueel in beperkte mate verlenen van geldelijke steun aan bejaardenzorg in de regio Kennemerland; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speciale aandacht zal worden gegeven aan activiteiten van of voor jeugd en jongeren in doopsgezinde organisaties;

e het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit 6 personen:

Het bestuur geniet geen beloning en wordt ondersteund door een bureau;

f voor een actueel verslag wordt verwezen naar ons jaarverslag en de projecten;

g baten en lasten: De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, pacht) aanwendt voor gemelde doelstelling; indien een negatief resultaat wordt behaald, wordt ingeteerd op het eigen vermogen;
de opbrengsten bedroegen in het boekjaar 2016 en 2017 respectievelijk: € 1.751.628 en € 1.698.845, de lasten waren in die jaren respectievelijk € 2.314.890 en € 2.422.392, zodat  in 2016 een negatief resultaat werd behaald van € 563.262 en in 2017 een negatief resultaat werd behaald van € 723.547, dat in beide jaren ten laste van het eigen vermogen is gebracht;
het bestuur is voornemens de bestedingen in het jaar 2018 te continueren conform het beleid in de jaren 2016 en 2017.

Rekening van baten en lasten

  2016 2017
Baten    
Opbrengsten huizen en landerijen  515.614 547.833
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 233.184 250.906
Resultaten uit effecten  1.000.830 881.488
Overige baten 2.000 18.618
Som der baten 1.751.628 1.698.845
     
Lasten    
Personeelskosten 109.870 110.715
Lasten exploitatie huizen 45.312 51.662
Lasten exploitatie landerijen 89.944 95.382
Bijdragen en giften 1.994.537 2.069.989
Algemene kosten 75.227 94.644
Som der lasten 2.314.890 2.422.392
     
Saldo baten en lasten -563.262 -723.547

 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).
Op de website van de Vereniging van Fondsen in Nederland is meer informatie te vinden over deze toetsing: https://www.verenigingvanfondsen.nl/fin-code-goed-bestuur