ANBI

Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

a de officiële naam luidt: Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ te Haarlem;

b de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41.22.24.28; het RSIN nummer is 800137061;

c het postadres van de stichting is: Baan 29, 2012 DC te Haarlem en e-mailadres: info@weeshuisdoopsgezinden.nl;

d De statuten zijn opnieuw vastgesteld blijkens akte van statutenwijziging op 8 mei 2014 verleden voor Mr A.J. Hoogendoorn, notaris te Haarlem.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
Het zonder winstoogmerk stimuleren van jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandsituaties; het eventueel in beperkte mate verlenen van geldelijke steun aan bejaardenzorg in de regio Kennemerland; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speciale aandacht zal worden gegeven aan activiteiten van of voor jeugd en jongeren in doopsgezinde organisaties;

e het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit 6 personen:

Het bestuur geniet geen beloning en wordt ondersteund door een bureau;

f voor een actueel verslag wordt verwezen naar ons jaarverslag en de projecten;

g baten en lasten: De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, pacht) aanwendt voor gemelde doelstelling; indien een negatief resultaat wordt behaald, wordt ingeteerd op het eigen vermogen;
de opbrengsten bedroegen in het boekjaar 2019 en 2020 respectievelijk: € 1.385.521 en €1.664.489, de lasten waren in die jaren respectievelijk € 3.393.730 en €3.043.449, zodat in 2019 een negatief resultaat werd behaald van € 2.008.209 en in 2020 een negatief resultaat werd behaald van €1.378.960, dat in beide jaren ten laste van het eigen vermogen en de bestemmingsreserve voor projecten is gebracht. Het bestuur is voornemens de bestedingen in het jaar 2021 te continueren conform het beleid in de jaren 2019 en 2020.

Rekening van baten en lasten

  2019 2020
Baten    
Opbrengsten huizen en landerijen      529.340     537.031
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     263.736     265.211
Resultaten uit effecten      592.445     618.493
Som der baten  1.385.521  1.664.489
     
Lasten    
Personeelskosten     152.171     156.202
Afschrijving op materiële activa       18.629       78.931
Lasten exploitatie huizen       44.884       69.389
Lasten exploitatie landerijen       99.659       97.357
Bijdragen en giften  3.000.062  2.579.457
Algemene kosten       78.325       62.113
Som der lasten  3.393.730

 3.043.449

     
Saldo baten en lasten -2.008.209 -1.378.960

 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2020).
Op de website van de Vereniging van Fondsen in Nederland is meer informatie te vinden over deze toetsing: https://www.verenigingvanfondsen.nl/fin-code-goed-bestuur

Het ANBI standaardformulier publicatieplicht vermogensfondsen is hier te bekijken.