ANBI

Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

a de officiële naam luidt: Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ te Haarlem;

b de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41.22.24.28; het RSIN nummer is 800137061;

c het postadres van de stichting is: Baan 29, 2012 DC te Haarlem en e-mailadres: info@weeshuisdoopsgezinden.nl;

d De statuten zijn opnieuw vastgesteld blijkens akte van statutenwijziging op 8 mei 2014 verleden voor Mr A.J. Hoogendoorn, notaris te Haarlem.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
Het zonder winstoogmerk stimuleren van jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandsituaties; het eventueel in beperkte mate verlenen van geldelijke steun aan bejaardenzorg in de regio Kennemerland; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speciale aandacht zal worden gegeven aan activiteiten van of voor jeugd en jongeren in doopsgezinde organisaties;

e het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit:

Het bestuur geniet geen beloning en wordt ondersteund door een bureau;

f voor een actueel verslag wordt verwezen naar ons jaarverslag en de projecten;

g baten en lasten: De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, pacht) aanwendt voor gemelde doelstelling; indien een negatief resultaat wordt behaald, wordt ingeteerd op het eigen vermogen;
de opbrengsten bedroegen in het boekjaar 2021 en 2021 respectievelijk: € 1.193.457 en € 1.208.419, de lasten waren in die jaren respectievelijk € 3.612.623 en € 3.246.587, zodat in 2021 een negatief resultaat werd behaald van € 2.418.779 en in 2021 een negatief resultaat werd behaald van €2.038.468, dat in beide jaren ten laste van het eigen vermogen en de bestemmingsreserve voor projecten is gebracht. Het bestuur is voornemens de bestedingen in het jaar 2023 te continueren conform het beleid in de jaren 2021 en 2022.

Rekening van baten en lasten

  2021 2022
Baten    
Opbrengsten huizen en landerijen      543.641        539.595
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     220.829     188.046
Resultaten uit effecten      433.033     476.732
Som der baten  1.193.457  1.208.419
     
Lasten    
Personeelskosten     179.433     232.152
Afschrijving op materiële activa       79.111       80.698
Lasten exploitatie huizen       85.752       70.021
Lasten exploitatie landerijen       83.983       64.084
Bijdragen en giften  3.126.058  2.723.584
Algemene kosten       57.899       76.048
Som der lasten  3.612.236

 3.246.587

     
Saldo baten en lasten -2.418.779 -2.038.468

 

Het bestuur van de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.

Voor het Weeshuis is een zorgvuldig en correct besluitvormingsproces vanzelfsprekend van groot belang. In dat kader stellen we jaarlijks een lijst op van nevenfuncties van bestuursleden, leden van de raad van toezicht en medewerkers. Deze wordt besproken en getoetst om eventuele tegenstrijdige belangen te identificeren. Als fonds heeft het meerwaarde wanneer onze bestuursleden maatschappelijk betrokken individuen met een relevant netwerk zijn. Indien een bestuurslid op enigerlei wijze betrokken is bij een aanvragende organisatie meldt deze persoon dit direct aan het bestuur. Bij de besluitvorming verlaat het betreffende bestuurslid tijdelijk de vergadering en onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en de stemming over het betreffende voorstel. Deze gang van zaken wordt bij een dergelijke aanvraag in onze notulen vastgelegd.

Het ANBI standaardformulier publicatieplicht vermogensfondsen is hier te bekijken.