ANBI

Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

a de officiële naam luidt: Stichting ‘Het Weeshuis der Doopsgezinden’ te Haarlem;

b de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41.22.24.28; het RSIN nummer is 800137061;

c het postadres van de stichting is: Postbus 248, 2000 AE te Haarlem en e-mailadres: info@weeshuisdoopsgezinden. nl;

d De statuten zijn opnieuw vastgesteld blijkens akte van statutenwijziging op 8 mei 2014 verleden voor Mr A.J. Hoogendoorn, notaris te Haarlem.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt:
Het zonder winstoogmerk stimuleren van jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op uiteenlopende gebieden ten behoeve van jeugd en jongeren in achterstandsituaties; het eventueel in beperkte mate verlenen van geldelijke steun aan bejaardenzorg in de regio Kennemerland; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speciale aandacht zal worden gegeven aan activiteiten van of voor jeugd en jongeren in doopsgezinde organisaties;

e het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit 5 personen:

Het bestuur geniet geen beloning en wordt ondersteund door een bureau;

f voor een actueel verslag wordt verwezen naar ons jaarverslag en de projecten;

g baten en lasten: De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, pacht) aanwendt voor gemelde doelstelling; indien een negatief resultaat wordt behaald, wordt ingeteerd op het eigen vermogen;
de opbrengsten bedroegen in het boekjaar 2015 en 2016 respectievelijk: € 1.794.396 en € 1.751.628, de lasten waren in die jaren respectievelijk € 2.189.037 en € 2.314.890, zodat  in 2015 een negatief resultaat werd behaald van € 394.641 en in 2016 een negatief resultaat werd behaald van € 563.262, dat in beide jaren ten laste van het eigen vermogen is gebracht;
het bestuur is voornemens de bestedingen in het jaar 2017 te continueren conform het beleid in de jaren 2015 en 2016.

Rekening van baten en lasten

  2015 2016
Baten    
Opbrengsten huizen en landerijen  478.583 515.614
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 259.879 233.184
Resultaten uit effecten  1.044.975 1.000.830
Overige baten 10.959 2.000
Som der baten 1.794.396 1.751.628
     
Lasten    
Personeelskosten 109.864 109.870
Lasten exploitatie huizen 21.031 45.312
Lasten exploitatie landerijen 115.129 89.944
Bijdragen en giften 1.867.302 1.994.537
Algemene kosten 75.711 75.227
Som der lasten 2.189.037 2.314.890
     
Saldo baten en lasten -394.641 -563.262